بازیافت رنگ
(بازیافت رنگ)
یکی از امتیازات مهم رنگ های پودری  قابلیت جمع آوری و استــــفاده مجدد از آن است .
بدین منظور در کنار کابین های پاشش رنگ  سیستمی طراحی شده که با مکش هوای درون کابین ها  باعث بازیافت پودر رنگ معلق می شود .
هوای مکش شده از کابین ها فیلتر شده و پودر رنگ معلق از هوای جاری جدا می شود پودر رنگ بازیافت شده در محفظه زیر سایکلون ذخیره شده و مجدداً به خط اعمال رنگ باز میگردد.