دستگاه پاشش رنگ

دستگاه پاشش رنگ

دستگاه پاشش پودر رنگ الکترو استاتیک دیاموند

در عملیات سیستم پاشش پودر الکتروستاتیک، پودر از درون

یک واحد تغذیه و از راه شیلنگ تغذیه به تفنگ(های) پاشش

پمپ می شود. تفنگ ها پودر را به شکل توده غباری پراکنده

به سمت قطعۀ رنگ شونده هدایت می کنند. نیروی رانش

پودر در تفنگ از طریق هوایی که پودر را از واحد تغذیه به تفنگ

انتقال می دهد و هم توسط قطعاتی که در تفنگ برای باردار

کردن پودر لحاظ شده اند تأمین می شود. با نزدیک شدن ابر

پراکندۀ پودر باردار الکتروستاتیک به قطعۀ متصل به زمین

نوعی میدان جاذبۀ الکتریکی ایجاد می شود که ذرات پودر

را به سوی قطعه می کشد و سطح قطعه را می پوشاند.

دستگاه پاشش رنگ