شستشو قطعات

برای بدست آوردن سطح عاری از چربی و آلودگی باید قطعه با مواد شیمیایی محلول

در آب شسته شود .

بمنظور آماده سازی قطعات قبل از  رنگ آمیزی  ابتدا باید قطعات  در چندین مرحله

شستشو شده تا آماده رنگ آمیزی شوند.

که بسته به نوع و تیراژ قطعات همچینین  روش شستشو و مراحل آن متفاوت می باشد

از دیگر کاربردهای خطوط شستشو، زودون آلودگی های ناشی روغن و یا مواد شیمیایی

در مراحل پرس کاری بر روی استیل، آلومینیم و سایر فلزات می باشد.

این شستشوبه دو روش غوطه وری و پاشش ( اسپری ) انجام می گیرد.