مونوسایکلون وساکشن فیلتر
مونوسایکلون وساکشن فیلتر : درخط رنگهای که تعداد گانهای پاشش بیشتر از دو دستگاه می باشد ویا از ربات استفاده شده به علت حجم رنگ بالاتر نیاز به سیستم بازیافت قوی تری می باشد .
دراین سیستم ها از یه سایکلون بزرگتر همراه با یک دستگاه فیلتر ساکشن استفاده می شود در ا ین نوع از سیستمهای بازیافت به دلیل استفاده از فیلتر های استوانه ای مانع از خروج ذرات پودر از سیستم بازیافت و آلودگی محیط را به حداقل ممکن کاهش میدهد و به دلیل قرار نگرفتن فن در مسیر عبور ذرات عمر مفید فن افزایش یافته عمل تمیز کردن سایکلون و تغییر شید رنگ بسهولت انجام میشود تمیز کردن فیلتر های استوانه ای به وسیله هوای فشرده بصورت خودکار صورت میپذیرد.