کابین رنگ
کابین ساکشن فیلتر :
درخط رنگهای که نیازی به تعویض رنگ نمی باشد از کابین ساکشن فیلتر استفاده می شود.
در این سیستم از یک یا چند فیلتر استوانه ای که داخل کابین و روبرویرنگ کارقرار میگیرد استفاده می شود .
در ا ین نوع از سیستم های بازیافت به دلیل استفاده از فیلتر های استوانه ای مانع از خروج ذرات پودر
 از سیستم بازیافت و آلودگی محیط را به حداقل ممکن کاهش میدهد و به دلیل قرار نگرفتن فن در مسیر
عبورذرات عمر مفید فن افزایش  یافته عمل تمیز کردنکابین بسهولت انجام میشودتمیز کردن فیلتر های
استوانه ای به وسیله هوای فشرده بصورت خودکار صورت می پذیرد.