سایکلون بازیافت رنگ

بازیافت رنگ
در سیستم های رنگ پودری برای جلو گیری ازخروج رنگ ازکابین وبازیافت مجدد رنگ از سایکلون بازیافت رنگ استفاده می شود
این دستگاه ( سایکلون ) دارای یک فن سانتریفیوژ مکنده می باشد که هوای داخل کابین را مکش کرده مانع از خروج
رنگ از کابین می شود.رنگ های مکش شده قابل استفاده به جداره داخلی سایکلون چسبیده وبه سمت سطل
زیر هدایت میشود وگردوغبار ورنگ هایی که دارای دونه بندی بزرکتر هستند داخل فیلتر هدایت می شوند