کابین های دوطرف پاشش کانوایری
کابین های دوطرف پاشش کانوایری در سیستم های پیوسته که قطعات به وسیله کانوایر حمل میشود به کار برده میشود که قطعات به وسیله کانوایر از یک سمت کابین وارد وپس از رنگ کاری از سمت دیگر خارج میشوند. در دوطرف کابین دریچه با درب ریلی جهت رنگ کاری به صورت دستی متناسب با قطعه طراحی میشود. این کابین ها امکان نصب ربات رنگ پاش را دارا می باشند.  کابین های دوطرف پاشش معمولا در سیستم هایی که دارای کانوایر است استفاده می شود.