کابین های رنگ یکطرف پاشش
کابین های رنگ  یکطرف پاشش  بیشتر در سیستم های دستی استفاده می شود .
این کابین ها بستگی به ابعاد قطعه در سایزها وشکل های مختلف طراحی می شود.
این کابین جهت رنگکاری به صورت دستی بکار برده میشود.
قطعه به ریل داخل کابین آویز به ریل سقف یا بروی صفحه کف کابین گذاشته و
رنگ می شود
دراین سیستم حمل قطعات به صورت دستی انجام می شود.