کانوایرها

کانوایرهای هوایی و زمینی :

درسیستم های خط رنگ پیوسته جهت انتقال قطعات
از کانوایر هوایی یا زمینی استفاده می شود
این کانوایر ها بستگی به نوع زنجیر وریل انواع مختلفی
دارد این کانوایرها حمل اشیا در شکل ها و اندازه  ها و
ظرفیت های گوناگون برای مواد با تیراژ کم وزیاد را دارد.
کانوایرها به دو دسته زمینی و هوایی دسته بندی می شوند .