کوره های کانوایریا پیوسته

کوره ها یا خشک کن های کانوایری متناسب با ابعاد محل نصب وابعاد قطعه

وسرعت کانوایر در تیپ و ابعاد مختلف  طراحی می شود.

این کوره ها دارای پرده هوا در ورودی وخروجی قطعه وسیرکوله هوای گرم

غیر مستقیم وشاسی یکپارچه قابل حمل ساخته می شوند.

در این سیستم جهت حمل قطعات از کانوایر هوایی یا زمینی استفاده

می شود.

کوره کانوایر(پیوسته ) در تیپ های  یو وخطی  ساخته می شوند.

بستگی به ابعاد کوره سایزو تعداد مبدل حرارتی متفاوت است .

بلوک فن این تیپ کوره ها به شکلی طراحی شده که براحتی بلوک فن

از کوره جدا شده

راحتی و سرعت امکان سرویس و تعمیر ونگهداری پروانه را میسر می سازد.

کوره های کانوایریا پیوسته
کوره کانوایر یو

کوره های کانوایریا پیوسته